μενού

Υπαναχώρηση και τερματισμός ασφαλιστικού συμβολαίου

Υπαναχώρηση και τερματισμός ασφαλιστικού συμβολαίου

Μετά την αγορά ασφάλισης, μπορείτε πάντα να υποβάλετε αίτημα τερματισμού της ασφαλιστικής σύμβασης. Ακολουθούν μερικοί κανόνες που πρέπει να έχετε υπόψη σε περίπτωση που επιθυμείτε τερματισμό της σύμβασης:

  1. Εάν η σύμβαση συνάπτεται για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών, ο Ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από αυτήν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύναψης και, αν πρόκειται για επιχειρηματία, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
  2. Ανεξάρτητα από την περίοδο για την οποία έχει συναφθεί η σύμβαση, ο Ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη της κάλυψης.
  3. Ο Ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση με προειδοποίηση ενός μηνός και με ισχύ από το τέλος του ημερολογιακού μήνα.
  4. Η υπαναχώρηση και ο τερματισμός της σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Ασφαλιζόμενο από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου για την περίοδο κατά την οποία ο Ασφαλιστής έχει παράσχει την κάλυψη.
  5. Εάν ο Ασφαλιζόμενος επιθυμεί να ακυρώσει ή να τερματίσει τη σύμβαση και να ζητήσει επιστροφή ποσού, υποχρεούται να παράσχει στον Ασφαλιστή το πρωτότυπο πιστοποιητικό μαζί με την επιστολή υπαναχώρησης ή τερματισμού της σύμβασης, και σε περίπτωση υπαναχώρησης ή τερματισμού της σύμβασης της οποίας η περίοδος κάλυψης έχει ξεκινήσει, ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση σχετικά με το αν ένα συμβάν που καλύπτεται από συμβατική κάλυψη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ευθύνης του Ασφαλιστή.
  6. Η ημερομηνία υπαναχώρησης από τη σύμβαση είναι η ημερομηνία παραλαβής από τον Ασφαλιστή της επιστολής υπαναχώρησης.
  7. Σε περίπτωση τερματισμού της ασφαλιστικής σχέσης, ο Ασφαλιζόμενος δικαιούται επιστροφή του ασφαλίστρου για το διάστημα που δεν χρησιμοποίησε την κάλυψη.
  8. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, το ποσό του επιστρέψιμου ασφαλίστρου υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ασφαλιστή της επιστολής υπαναχώρησης.
  9. Η υπαναχώρηση ή ο τερματισμός της σύμβασης πρέπει να γίνεται εγγράφως, επί ποινή ακυρότητας.

Οι συμβουλές και οι προτάσεις αυτού του άρθρου και άρθρων συναφών με αυτό προσφέρονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν δύναται να αποτελέσουν τη βάση για οποιαδήποτε αξίωση κατά της eSky.gr.

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε; Ναι | Όχι
Κατά τη γνώμη μου το άρθρο αυτό:
Ευχαριστούμε για τη γνώμη σας!